KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE W NASZYM GIMNAZJUM

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
W GIMNAZJUM NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W CHORZOWIE

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Karol Wojtyła

 

Przemiany ogólnospołeczne, prawne i edukacyjne, które wpływają na obraz współczesnej szkoły, przyczyniły się do powstania idei KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO.  W Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie realizuje się jej sens poprzez tworzenie klas integracyjnych. W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonuje w naszej placówce pięć klas o tym charakterze.

 

Klasa integracyjna w naszej szkole – czym się różni, a w czym jest podobna do klasy nieintegracyjnej?

Klasa integracyjna to społeczność licząca od 15 do 20 uczniów, wśród których od 3 do 5 osób posiada orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Oznacza to, ze w takiej klasie pod opieką dwóch nauczycieli uczą się uczniowie zdrowi i osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, lekkim upośledzeniem umysłowym, niedosłyszący, niedowidzący lub z zaburzeniami emocjonalnymi.

W takiej klasie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający. W naszej placówce zarówno nauczyciel wspierający, jak i prowadzący posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki – pedagogiki specjalnej. Co więcej, dbamy o to, by nauczyciel wspierający posiadał również kwalifikacje do nauczania przedmiotu, na zajęciach którego pracuje z uczniem niepełnosprawnym.

Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących i stosowanie formy pracy w grupach.

Uczniowie niepełnosprawni są pod opieką nauczyciela wspierającego (asystenta), ale nie znaczy to, że nie są pytani i wywoływani do tablicy przez nauczyciela prowadzącego lekcje. Trzeba pamiętać, że w takiej klasie każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością, która ma różne możliwości psychofizyczne. Oznacza to, że również dzieci zdrowe mogą liczyć na pomoc drugiego nauczyciela. Wszyscy realizują podstawę programową określoną stosownym rozporządzeniem MEN i standardy egzaminacyjne.

Klasy integracyjne, tak samo jak pozostałe w naszej szkole, uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych. Uczniowie tych klas – zdrowi, jak i niepełnosprawni, z powodzeniem realizują się w małych formach teatralnych podczas festiwalu „ Maskarada” oraz osiągają sukcesy w konkursach.

 

Dla kogo klasy integracyjne??

 

Uczniów niepełnosprawnych do nauki w klasach integracyjnych kwalifikuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, wydając, rodzicom, na ich wniosek, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasa integracyjna to również dzieci zdrowe rekrutowane zgodnie z Statutem Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

W takiej klasie wszyscy uczniowie uczą się tolerancji, szacunku dla innych, niezależnie od wiedzy, wyglądu i sprawności.

Przynależność do takiej klasy powoduje, że uczniowie są nie tylko asertywni, ale również pełni empatii i chętni nieść pomoc sobie nawzajem. Szkolnictwo integracyjne jest więc najskuteczniejszym sposobem budowania pozytywnych relacji miedzy dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich zdrowymi rówieśnikami.

 

Jakie korzyści wynikają z edukacji w klasie integracyjnej?

 

Pożytek z kształcenia integracyjnego dotyczy nauczycieli, rodziców i przede wszystkim samych uczniów niezależnie od ich psychofizycznych możliwości. Celem klas integracyjnych jest nie tylko realizacja treści programowych, ale również wspólne bycie razem, przeżywanie, odkrywanie i poznawanie siebie. Tworzenie klas integracyjnych to przedsięwzięcie, które na pewno jest słuszne i w przyszłości da pozytywne efekty. Jest to szansa wychowania nowego pokolenia inaczej, odkrycia praw gwarantujących pełnosprawnym i niepełnosprawnym ludziom godne życie.

 

Opracowała: mgr Katarzyna Piniecka-Sroka – pedagog, oligofrenopedagog, przewodnicząca zespołów wychowawczego i ds. integracji