Idąc z duchem czasu i hasłem przewodnim „W zdrowym ciele zdrowy duch” postanowiliśmy uzyskać potwierdzenie wieloletniego prawidłowego kierunku działań w sferze zdrowotnej poprzez włączenie się w realizację europejskiego projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” i  rozpocząć ubieganie się o Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół promujących Zdrowie. Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje na przewlekłe choroby, ulega różnego rodzaju nałogom – ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, a także odżywianie się każdego z nich. Szkoła powinna uczyć i wychowywać, ale również dbać o zdrowie swoich wychowanków. Każdy nauczyciel ma wiele różnych możliwości wpływania na edukację prozdrowotną dzieci. Na różnych zajęciach lekcyjnych, podczas zabaw, wycieczek, a nawet w czasie przerw międzylekcyjnych powinien zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtować twórcze myślenie uczniów. Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowych stylów życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.

Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej (analizie ankiety przeprowadzonej wśród 100 uczniów klas drugich, ich rodziców , grona pedagogicznego i personelu administracyjnego) postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli. Zapoznając się z preferencjami ankietowanych, analizując Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny ustaliliśmy trzy moduły które będziemy realizować w latach 2016-2019.

  1. Zdrowe odżywianie
  2. Aktywny tryb życia.
  3. Obniżanie poziomu stresu

Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie MEN z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów

nauczania i podręczników (Dz. U. nr 752 z dn. 3 lipca 2012)

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej zamieszczonych w:

– Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

– Narodowym Programie Zdrowia

– Programie „Szkoła Promująca Zdrowie”

– Szkolnym programie wychowawczym Gimnazjum nr8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

– Szkolnym Programie Profilaktyki

  1. Cele ogólne

 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez:

  1. Zdrowe odżywianie
  2. Aktywność fizyczną
  3. Obniżenie poziomu stresu

Cele szczegółowe:

Poznanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania

– Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

– Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów

– Zapoznanie z różnymi aktywnymi formami spędzania czasu wolnego

– Korygowanie wad postawy

– Obniżenie poziomu stresu

Zadania na rok szkolny 2016/2017 

I MODUŁ: Zdrowe odżywianie

Treści Procedury osiągania celu (metody) Przewidywane efekty (operacyjne) Uwagi
1. Propagowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych. -lekcje tematyczne, pogadanki, konkursy,

-uczeń wyjaśni podstawowe pojęcia związane

ze zdrowym odżywianiem

-potrafi analizować piramidę żywieniową

-potrafi stosować zasady piramidy

pokarmowej w żywieniu

2. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych -lekcje: wychowawcze, wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego -potrafi przygotować poszczególne posiłki stosując „zdrowe” składniki
3. Poznanie czynników i skutków niewłaściwego odżywiania. -prelekcje, wykłady, konkursy tematyczne -potrafi rozróżnić zdrową , niezdrową i   szkodliwą żywność
4. Higiena i kultura przygotowywania i spożywania posiłków. – lekcje: wychowawcze, techniki,         konkursy, zajęcia na świetlicy, zajęcia z pracownikami kuchni, intendentem oraz świetlicy szkolnej

-przestrzega zasad higieny podczas

przygotowywania posiłków

– zna zasady higieny i kultury podczas

spożywania posiłków

-zna zasady i sposoby prawidłowego

przechowywania produktów spożywczych

Zadania na rok szkolny 2017/2018

II MODUŁ: Aktywny tryb życia.

Treści Procedury osiągania celu (metody) Przewidywane efekty (operacyjne) Uwagi
1. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie -lekcje: wych-fiz, biologii, godzina wychowacza, prelekcja pielęgniarki szkolnej

-potrafi wyjaśnić i rozumie wpływ aktywności

fizycznej na życie człowieka

2. Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. -lekcje wych-fiz., rozgrywki sportowe, wycieczki, festyn szkolny

– wie jak aktywnie spędzić czas wolny.

-potrafi zaplanować czas wolny z uwzględnieniem

aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego

3. Przeciwdziałanie  wadom postawy. -lekcje wych.-fiz., prelekcja pielęgniarki szkolnej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania wad

postawy

– wie jak zapobiegać wadom postawy

– zna podstawowe ćwiczenia zapobiegające wadom postawy

4. Profilaktyka uzależnień -lekcje: wychowawcze, wdż,  konkurs, prelekcje pedagoga szkolnego – zna skutki nadużywania środków psychoaktywnych
5. Higiena ciała i ubioru -lekcje: wych.-fiz, biologii. – zna i przestrzega zasad higieny osobistej

 

Zadania na rok szkolny 2018/2019

III MODUŁ: Obniżenie poziomu stresu.

Treści Procedury osiągania celu (metody) Przewidywane efekty (operacyjne) Uwagi
1. Pojęcie stresu, przyczyny powstawania i jego skutki. -lekcje wychowawcze, pogadanki z pedagogiem, psychologiem -rozumie i potrafi wyjaśnić skutki stresującego trybu życia  
2. Podnoszenie poczucia własnej wartości u uczniów – lekcje: wychowawcze, wych.-fiz., pogadanki pedagogiem -przedstawia swoje zalety, uzdolnienia, możliwości  
3. Poznanie wpływu mediów na samoocenę. -prelekcja medioznawcy -potrafi rozróżniać narzędzia manipulacji współczesnego świata  
4. Sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem Lekcje: wychowawcze, wych.-fiz. -potrafi współpracować w grupie  
5. Przeciwdziałanie agresji – uczestnictwo w zawodach sportowych, prelekcje, kibicowanie – wie jak należy dbać o swój układ nerwowy, aby sprawnie funkcjonował do późnej starości