1/ Potrzeby i możliwości rozwojowe wszystkich uczniów szkoły, a w szczególności:

– potrzeby i możliwości uczniów niepełnosprawnych

– potrzeby i możliwości uczniów zdolnych

– potrzeby i możliwości uczniów z problemami w nauce

– inni uczniowie; ich rozwój w kierunku górnej granicy możliwości

2/ Opinie rodziców oraz opiekunów uczniów:

– rozwój uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności w perspektywie dalszych etapów kształcenia

– rozumienie i respektowanie norm społecznych

– bezpieczeństwo uczniów

– rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań

– opieka nad uczniami niepełnosprawnymi

– rzetelna współpraca ze szkołą

– przyjaźnie stawiane wymagania

3/Opinie oraz potrzeby uczniów szkoły:

– klimat sprzyjający uczeniu się

– integrowanie społeczności szkolnej

– współdecydowanie o sprawach szkoły i klasy

– ciekawe wydarzenia szkolne

– skuteczne przygotowanie do egzaminu zewnętrznego i dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej

– przyjaźnie stawiane wymagania

4/ Potrzeby i możliwości środowiska lokalnego:

– szerokie możliwości współpracy (domy kultury, kina, teatry, parafia, placówki oświatowe, baza sportowa)

– zaangażowanie rodziców w działalność szkoły

– wsparcie szkoły z ramienia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, OPS, Policji, Straży Miejskiej, służby kuratorskiej, placówek doradczych i terapeutycznych

– promocja edukacji regionalnej

– wsparcie organizacyjne i sportowe podczas organizacji imprez szkolnych, współpracy zagranicznej, organizacji pracy szkoły, wzbogacania i modernizacji bazy szkoły (organ prowadzący).

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły będzie dokonywana dwa razy w roku w czasie podsumowania pracy szkoły na koniec pierwszego i drugiego półrocza nauki. W procesie analizy będą brali udział przedstawiciele rodziców i uczniów oraz pracowników niepedagogicznych. Formy współpracy oraz analizy opierać się będą o narzędzia badawcze, takie jak : ankieta, wywiad pisemny, wywiad ustny, rozmowy kierowane, analiza dokumentacji, analiza SWOT.

Autorami koncepcji pracy szkoły są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Wizja i misja oraz model absolwenta Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Misja szkoły: Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka.

Wizja szkoły:

 1. Dbamy o rozwój każdego ucznia na miarę jego najwyższych możliwości intelektualnych, duchowych, emocjonalnych, fizycznych i społecznych.
 2. Jesteśmy jedną społecznością i komunikujemy się otwarcie: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, dlatego współpracujemy, wzajemnie się szanujemy, wspieramy i pomagamy.
 3. Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe traktowanie.
 4. Poszukujemy nowych dróg rozwoju.
 5. Przestrzegamy norm moralno-etycznych.
 6. Przygotowujemy do dalszej nauki w szkole średniej i podejmowania wyzwań współczesności.
 7. Edukujemy również: prozdrowotnie, ekologicznie, w zakresie technologii komunikacyjnych, językowo.
 8. Rozwijamy zainteresowania i talenty.
 9. Mobilizujemy do samodzielnego rozwiązywania problemów i krzewimy wiarę we własne siły.
 10. Szkoła jest bezpieczna.

Model absolwenta.

Absolwent:

 1. Wie, jak samodzielnie zdobywać, poszerzać i wykorzystywać wiedzę.
 2. Wie, że wiedza jest wartością.
 3. Jest kulturalny, wie, jak zachować się w różnych sytuacjach.
 4. Szanuje uznane wartości etyczne i moralne.
 5. Uczestniczy w życiu kulturalnym.
 6. Jest twórczy i otwarty na nowe wyzwania.
 7. Sprawnie posługuję się językami obcymi i technologiami komunikacyjnymi.
 8. Jest obywatelem Europy, zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
 9. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną.
 10. Szanuje innych, pomaga, reaguje na przejawy zła.
 11. Jest tolerancyjny, dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 12. Rozwiązuje problemy i wie, gdzie szukać pomocy.
 13. Potrafi współpracować, jest komunikatywny.
 14. Stawia sobie cele i je realizuje.
 15. Dokonuje właściwych wyborów, przestrzega prawa.

Szkoła stwarza optymalne warunki sprzyjające:

• rozbudzeniu wrażliwości estetycznej i etyczno-moralnej

• kreowaniu właściwych postaw społecznych

• kształtowaniu wyobrażeń i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej zapewniając zarazem właściwy rozwój fizyczny uczniów.

Dąży do wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, zainspirowania zainteresowań uczniów dziedzictwem polskiej kultury duchowej i materialnej – postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionalnej, ludowej.

Kładzie nacisk na zaznajamianie uczniów ze współczesnymi technikami informacyjnymi, nie zaprzestając wdrażania nawyków czytelniczych i uczenia właściwego korzystania z mediów.

Dba o zdobywanie przez dzieci podstawowych sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych oraz o poznanie realiów kulturowych i społecznych krajów Europy.

Szkoła przywiązuje szczególna uwagę do osobowego i psychofizycznego rozwoju podmiotu działań edukacyjnych – ucznia, który dzięki:

– wpojonym mu zachowaniom prospołecznym,

– przekazanym wartościom etyczno-moralnym, obywatelsko-patriotycznym,

– stwarzaniu warunków rozładowujących agresję,

– przekazanym wiadomościom i umiejętnościom dotyczącym skutecznego sposobu radzenia sobie z odczuwaną agresją i doświadczaną przemocą,

– wypracowanym nawykom zdrowotnym, sprawności fizycznej,

– rozwiniętym umiejętnościom,

– odpowiednio sterowanemu, m.in. poprzez zabawę i ruch rozwojowi intelektualnemu,

– zdobytej wiedzy o współczesnym świecie będzie

właściwie reagował na przejawy zła – dyskryminacji, nietolerancji, patologii, agresji, odrzucał negatywne wzorce swego najbliższego otoczenia i wyrastał tym samym poza środowisko rodzinne i lokalne a także będzie stawał się aktywnym uczestnikiem działań i procesów zachodzących w środowisku lokalnym.

Osiągnięciu założonego celu służy wyważony wybór priorytetów edukacyjnych oraz odpowiednie skorelowanie wytyczonych programów – kształcenia i wychowawczego. Sytuuje to ucznia w centrum działalności szkoły, akcentując jednocześnie rolę nauczyciela – mentora, dydaktyka, instruktora, trenera, opiekuna, doradcy, przewodnika, transmitera kultury.

Szkoła stwarza zatem uczniom:

– motywację do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego,

– rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,

– dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw,

– kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,

– uczy obiektywnej oceny własnych poczynań,

– rozwija więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,

– wpaja zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności – inności, reaguje na każdy przejaw dyskryminacji,

– umacnia wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami,

– łagodzi sytuacje stresogenne,

– kształtuje poczucie odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

– wskazuje na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne,

Realizowaniu wizji i misji służy organizacja pracy szkoły:

W ramach edukacji gimnazjalnej rozwija się wiedzę i umiejętności przedmiotowe, a także zdolności muzyczne i plastyczne, edukację medialną oraz doskonali umiejętność stosowania technik komputerowych i informatycznych.

Pogłębia się i utrwala zainteresowania, potrzeby i nawyki czytelnicze, kształci umiejętność samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, kształci i utrwala nawyki kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji, uczy skutecznie i bezpiecznie poruszać się w świecie mediów. Kształtuje rozumienie roli środowiska i zagrożeń wynikających z niewłaściwej działalności człowieka w zagospodarowywaniu zasobów naturalnych, stwarza warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Edukuje w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz stosowania zasad społecznych i norm moralno-etycznych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań tworzone są np. zespoły wokalne, teatralne i inne.

Szkoła propaguje żywe uczestnictwo w kulturze poprzez lekcje muzealne, przedstawienia teatralne, koncerty słowno-muzyczne, oglądanie wystaw i filmów, wycieczki tematyczne.

Przygotowuje do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego w ramach lekcji i dodatkowych zajęć.

Szkoła prezentuje pracę i dorobek uczniów na corocznych przeglądach muzyczno-wokalnych, teatralnych, na wystawach plastycznych, na zawodach sportowych, w konkursach ekologicznych, tematycznych i innych, organizowanych w szkole, gminie (i poza nią). W wyniku tego uczeń przyswaja uznane społecznie postawy i wartości, zdobywa kompetencje, umiejętności i wiedzę.

Stanowi to jedną z form przygotowania młodego człowieka do uczestniczenia w kulturze, w życiu społecznym, inspiruje do odkrywania własnych możliwości, sprzyja poznaniu samego siebie, uczy mobilizacji i przełamywania stresów podczas wystąpień publicznych, wyzwala poczucie szkolnej solidarności, rozbudza dumę z bycia uczniem.

Lp.

OBSZAR DZIAŁAŃ

ZMIANY

KONIECZNE

POŻĄDANE

 1. 1.
Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

– Szkoła opracowała koncepcję pracy.

– Szkoła buduje spójny obraz w środowisku.

– Koncepcja pracy szkoły jest ewoluowana we współpracy z uczniami i rodzicami uczniów.

– Wzmocnić i monitorować efektywność wniosków wdrażanych w następstwie procesu analizy pod kątem podnoszenia osiągnięć młodzieży.

– Nadać szkole imię patrona, tworzyć kanon postaw osób godnych naśladowania.

 1. 2.
Procesy zachodzące w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

– Doskonalić w zespołach nauczycieli narzędzia do monitorowania podstawy programowej.

– Opracować i wdrożyć program nt. stosowania przez młodzież metod skutecznego uczenia się.

– Opracować i wdrożyć kolejne innowacje pedagogiczne, programy własne, ipn.

– Poszerzyć repertuar metod służących analizie wyników egzaminu, monitorować realizację wniosków.

– Wprowadzać elementy oceniania kształtującego.

– Zmodyfikować proces planowania procesów edukacyjnych i ściśle połączyć go z procesem analizowania osiągnięć młodzieży.

– Udoskonalić monitoring przebiegu procesów edukacyjnych w szkole oraz osiągnięć uczniów ze szczególnym uwzględnieniem jego efektywności.

– Upowszechniać wśród rodziców korzystanie z dziennika elektronicznego .

– Stosować ocenianie kształtujące na każdym przedmiocie.

 1. 3.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

– Wzmocnić proces obserwacji osiągnięć młodzieży w zakresie nabywania umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej.

– Wdrożyć skuteczne sposoby analizowania osiągnięć każdego ucznia, sformułowanie i wdrożenie wniosków.

– Wprowadzić w szerszym zakresie do procesu edukacyjnego metody aktywne.

– Modernizować strategie, których celem jest dalszy wzrost wyników egzaminu zewnętrznego.

– Wdrożyć elektroniczne formy monitorowania realizacji podstawy programowej.

 1. 4.
Uczniowie są aktywni

– Wziąć udział w projektach wspierających aktywność i samorządność uczniów, np. CEO.

– Budować klimat sprzyjający aktywności każdego ucznia, kształtować wzorce do naśladowania.

– Dostosować repertuar zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwań uczniów.

– Rada Młodzieży inicjuje i organizuje działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, zaangażowanie przez młodzież innych osób, integracja środowiska.

– Rozszerzyć repertuar zajęć i ćwiczeń rozwijających samodzielność młodzieży: koła zainteresowań, projekty, przedstawienia, występy.

– Włączać uczniów do oceny pracy nauczyciela – wypracowanie dobrych praktyk.

-Rada Młodzieży wzmacnia samodzielność uczniów, kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę i umiejętność pracy zespołowej.
– Rada Młodzieży propaguje pozytywne postawy uczniów jako wzorce dla uczniów szkoły (postawa ucznia przestrzegającego zasad i norm panujących w szkole, zaangażowanego w życie szkoły, działającego na rzecz innych).

 1. 5.
Respektowane są normy społeczne

– Ewoluować z uczniami i rodzicami zobowiązujące w szkole normy zachowań społecznych oraz respektowanie.

– Monitorować, czy normy społeczne w klasie kształtowane są w oparciu o wypracowany kodeks zachowań.

– Zapewnić wszelkie warunki, by szkoła była bezpieczna, a relacje były budowane w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek.

– Przyjęte zasady są respektowane, nauczyciele są konsekwentni.

– Opracować narzędzia do analizy, wspólnie z uczniami i rodzicami, skuteczności działań wychowawczych, dokonywać we współpracy oceny ich skuteczności, modyfikować w razie potrzeby .

– Wspólnie z samorządem uczniowskim podtrzymywać system promowania właściwych zachowań.

 1. 6.
Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

– Poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych. Pozyskać do współpracy organizacje pozarządowe bądź inne podmioty w celu współpracy, organizowania ciekawych warsztatów dla młodzieży i innych zindywidualizowanych zajęć poszerzających i pogłębiających tematykę zajęć w szkole.

– Zapewnić większą bazę metod, pomocy i repertuaru zajęć w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zdolnych i utalentowanych.

– Badać skuteczność pracy z uczniami, w oparciu o rozpoznane potrzeby, na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych.

– Wprowadzać projekty promujące postawę tolerancji, zapobiegać dyskryminacji w każdym zakresie.

– Rozwinąć program wzmacniania umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.

– Organizować konkursy i imprezy, które wyrównują szanse wszystkich uczniów, integrują zespoły klasowe.

– Badać opinie rodziców i uczniów, czy otrzymane w szkole wsparcie odpowiada ich potrzebom.

– Wdrożyć program wzmacniający indywidualny rozwój emocjonalno – społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

– Angażować uczniów niepełnosprawnych w aktywność i rywalizację sportową.

 1. 7.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

– Wzmocnić współpracę nauczycieli uczących w jednym oddziale oraz pracujących w zespołach zadaniowych i przedmiotowych: wyznaczać wspólne cele, zadania, integrować zespół nauczycieli.

Ustalić harmonogram prac zespołu nauczycieli, wdrożyć procesy samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem e – learningu.

– Doskonalić zespoły nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań.

– Zespołowo opracować programy nauczania dla wybranych klas.

– Dzielić się wiedzą i doświadczeniem wyniesionym z pracy egzaminatorów podczas sprawdzania egzaminów gimnazjalnych.

– Udział nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych na terenie szkoły.

– Współpracować z OKE w Jaworznie.

– Przeszkolić radę pedagogiczną z możliwości wykorzystania w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii edukacyjnych, wzmacniać system dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

– Rozwinąć system szkoleń e- learningowych dla nauczycieli.

 1. 8.
Promowana jest wartość edukacji

– Stosowanie przez nauczycieli metod skutecznego motywowania uczniów.

– Opracować i wdrożyć program nt. planowania i organizowania dalszego kształcenia i preorientacji zawodowej.

– Analizować osiągnięcia uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, w perspektywie oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (losy absolwentów).

– Stworzyć system do pozyskiwania i przetwarzania informacji o losach absolwentów.

– Promować godne naśladowania postawy absolwentów wśród uczniów.

– Podczas imprez środowiskowych w szerszym stopniu promować sukcesy uczniów i wartość edukacji.

 1. 9.
Rodzice są partnerami szkoły

– Aktywizować forum w celu stałej skutecznej wymiany informacji z rodzicami i nauczycielami dzieci, angażować rodziców, którzy sporadycznie korzystają z SKF Librus.

– Skuteczniej zaangażować rodziców i uczniów w procesy ewaluacji wewnętrznej placówki.

– Bardziej zaangażować rodziców w opracowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

– Rozwinąć proces przepływu informacji placówka – rodzice , wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy.

– Podnieść ilość wydań gazetki szkolnej na temat życia szkoły „Po dzwonku”, usprawnić proces kolportażu i upowszechniania.

– Wzmocnić kompetencje wychowawcze rodziców uczniów. Określić wspólnie z rodzicami konieczną tematykę spotkań ze specjalistami.

– Stworzyć grupy wsparcia dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz dzieci wymagających szczególnego wsparcia.

-Motywować rodziców i uczniów do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 1. 10.
Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

– Zaplanować bardziej skuteczny proces promocji placówki w środowisku lokalnym: strona internetowa, publikacje w prasie, forum, „dziennik elektroniczny” itp.

– Podjąć działania wzmacniające wizerunek szkoły i wartość edukacji w środowisku lokalnym.

– Nawiązać współpracę z fundacją bądź inną organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Brać udział w konkursach projektach promujących szkołę oraz pozytywne postawy uczniów.

– Uściślić współpracę z PPP oraz placówkami doskonalenia w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych – wypracować model współpracy.

– Opracować model wspomagania dla szkoły w tym model wpierania nauczycieli z wykorzystaniem sieci współpracy oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

– Nawiązać współpracę z fundacją bądź inną organizacją działającą na rzecz obrony praw człowieka.

 1. 11.

Szkoła,organizując procesy

edukacyjne, uwzględnia

wnioski z analizy

wyników egzaminu

gimnazjalnego,

oraz innych badań

zewnętrznych i

wewnętrznych

– Poszerzyć repertuar metod służących analizie wyników egzaminu zewnętrznego i egzaminów próbnych.

– Wzmocnić i monitorować efektywność wniosków wdrażanych w następstwie procesu analizy pod katem podnoszenia osiągnięć uczniów.

– Doprowadzić do dalszego systematycznego wzrostu wyników egzaminu zewnętrznego.

 1. 12.

Zarządzanie szkołą

lub placówką służy jej

rozwojowi

Ustalić harmonogram prac zespołu nauczycieli, wdrożyć procesy samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem e – learningu.

– Doskonalić zespoły nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań.

– Wzmacniać współpracę zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale.

– Zaopatrzyć placówkę w tablice interaktywne oraz projektory.

– Przeszkolić radę pedagogiczną z możliwości wykorzystania w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii edukacyjnych.

– Rozwinąć system szkoleń e- learningowych dla nauczycieli.

Załączniki :

 1. Plany pracy w latach szkolnych 2013- 2016.
 2. Plany nadzoru w latach szkolnych 2013-2016.
 3. Program profilaktyki i program wychowawczy szkoły w latach 2013 – 2016.

Załączniki służące ewaluacji koncepcji :

 1. Sprawozdania z planów pracy w latach szkolnych 2013- 2016 – wnioski do dalszej pracy.
 2. Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w latach 2013-2016 – wnioski z nadzoru.
 3. Wnioski z analizy procesów edukacyjnych przebiegających w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wychowawczych.