PEDAGOG SZKOLNY: mgr Katarzyna Piniecka-Sroka

Zakres czynności pedagoga szkolnego jest bardzo szeroki  i obejmuje między innymi:
– podejmowanie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem klas integracyjnych;
– rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
– podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych;
– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli;
– udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach z rówieśnikami;
– udzielanie rodzicom pomocy w kierowaniu uczniów na badania diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
– organizowanie opieki i pomocy materialnej.
Powyższa lista nie wyczerpuje w pełni działań, które podejmuję, dlatego zachęcam do kontaktu i rozmowy uczniów, rodziców i nauczycieli. W miarę możliwości udzielę wsparcia, rady bądź podejmę próby stawienia czoła wyzwaniu.