Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2004 r. nr 281, poz. 2781)

§1

 1. Rada Rodziców Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie tworzy fundusz przeznaczony na stypendia szkolne dla uczniów za wyniki w nauce.
 2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w funduszu rodziców gimnazjum w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. Stypendium szkolne za wyniki w nauce ma charakter motywacyjny.
 4. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych, promowanie dobrych wzorców, nagradzanie uczniów za wysokie wyniki w nauce i przykładne zachowanie.

§2

 1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce może być przyznane po każdym miesiącu nauki uczniowi spełniającemu warunki określone w regulaminie.
 2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznaje się trzem uczniom: jednemu uczniowi spośród klas pierwszych, jednemu spośród klas drugich i jednemu spośród klas trzecich, którzy w trakcie miesiąca nauki uzyskali najwyższą średnią wszystkich ocen na poziomie kolejno klas pierwszych, drugich i trzecich, a także uzyskali nie więcej jak 5 punktów ujemnych z zachowania w ciągu minionego miesiąca.
 3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium motywacyjnego.
 4. Stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, dokonuje komisja stypendialna, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 oraz przedstawiciele rodziców tworzący prezydium Rady Rodziców.
 5. Komisja stypendialna gimnazjum może podejmować decyzje o zmianie warunków przyznawania stypendium, w szczególności w kwestii średniej ocen, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce występuje wychowawca klasy.
 7. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium na podstawie wniosku wychowawcy klasy i opinii komisji stypendialnej.
 8. Stypendium szkolne za wyniki w nauce nie może przekraczać dwukrotności zasiłku rodzinnego.
 9. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzję o wysokości przyznanego stypendium w miarę posiadanych środków finansowych funduszu rodziców.
 10. Nagrodzonemu uczniowi dyrektor szkoły wręcza zaliczkę, z której ten rozlicza się w przeciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w formie rachunku lub faktury. Wydatki kwalifikowane do stypendium motywacyjnego zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§3

 1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce wypłaca się raz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uczeń spełnił warunki określone w §2 ust. 2.

§4

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2007 r.