Wybrane uregulowania prawne podejmujące tematykę kształcenia i integracyjnego

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2.Rozporządzenie MENiS z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. nr 19 poz. 167)

3.Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

4.Rozporządzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. nr 15, poz. 142 ze zm.)

5.RozporządzenieMENiSz dn. 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2002r. nr 51, poz. 458 ze zm.)

6.Rozporządzenie MEN z dn. 25września 2008 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2007r. nr 83, poz. 562 ze zm.)

7.RozporządzenieMENiSz dn. 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. nr 23, poz. 193)

8.RozporządzenieMENiSz dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466)