KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE W NASZYM GIMNAZJUM

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
W GIMNAZJUM NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W CHORZOWIE

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Karol Wojtyła

 

Przemiany ogólnospołeczne, prawne i edukacyjne, które wpływają na obraz współczesnej szkoły, przyczyniły się do powstania idei KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO.  W Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie realizuje się jej sens poprzez tworzenie klas integracyjnych. W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonuje w naszej placówce pięć klas o tym charakterze.

 

Klasa integracyjna w naszej szkole – czym się różni, a w czym jest podobna do klasy nieintegracyjnej?

więcej »»

Wybrane uregulowania prawne podejmujące tematykę kształcenia i integracyjnego

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2.Rozporządzenie MENiS z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. nr 19 poz. 167)

3.Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

więcej »»