Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz. 542)
Statut Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Rada rodziców współdziała z nauczycielami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

I .Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa cele, kompetencje, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
II. Cele i kompetencje rady rodziców.

§ 2. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2. Przedstawianie dyrektorowi, innym organom szkoły, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich sprawach szkoły.

3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4. Upowszechnienie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 3. Podstawowe kompetencje wynikające z celów określonych w § 2 ust. 1-5 regulaminu.

Do kompetencji tych należy:
1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

3. organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły;

4. pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu planu pracy szkoły;

5. organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły;

6. opiniowanie projektu planu finansowego oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkoły ramach funduszu rady rodziców;

7. zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania;

8. współdziałanie w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego;

9. udzielanie pomocy w organizowaniu prac uczniowskich, kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych;

10. wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomocy naukowe;

11. dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym;

12. informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania;

13. współudział w przyznawaniu uczniom stypendium naukowego oraz form pomocy materialnej;

14. współudział w tworzeniu statutu szkoły;

15. występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów obowiązkowych ;

16. współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

17. zapoznanie: z rocznym planem nadzoru pedagogicznego, a po zakończeniu roku szkolnego z informacją o realizacji rocznego planu nadzoru;

18. działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkoły;

19. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;

20. przedstawianie dyrektorowi, innym organom szkoły, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich sprawach szkoły;

21. zaopiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania oraz Szkolnego zestawu podręczników;

22. branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów;

23. zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych;

24. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;

25. udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi;

26. pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć;

27. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku;

28. udzielanie pomocy w organizacji dożywiania uczniów.

III. Skład i struktura rady rodziców oraz tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.

§ 4.1. Do rady rodziców szkoły, reprezentującej ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

2. Rada oddziałowa rodziców wybierana jest w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów czuwa wychowawca klasy.

6. Powołuje się dla potrzeb wyborów komisję skrutacyjną, składającą się z trzech osób, która przelicza głosy i sporządza stosowny protokół z przeprowadzenia i wyników wyboru.

§ 6.1. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi (w liczbie od 1-3), sekretarzem oraz skarbnikiem.

§ 7.1. Rada rodziców wyłania ze swego składu prezydium.

2. W skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.

§ 8. Rada rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie 3 członków.

§ 9. Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społeczne.

§ 10.1. Kadencja rady rodziców trwa 3 lata.

2. Członkowie niewywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przez pozostałych członków rady przed upływem kadencji.

3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.

4. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.

IV. Tryb pracy i zadania poszczególnych ogniw.

§ 11. Zadaniem rady klasowej jest realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności dostosowanie zadań zawartych w paragrafie 3 do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

§ 12. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, w szczególności:

1. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w paragrafie 3;

2. opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia;

3. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium;

4. kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą;

5. przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 13. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy a w szczególności:

1. opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją;

2. prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 14.Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

§ 15.Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:

1. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców;

2. zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy;

3. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej;

4. odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

5. składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.

§ 16. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1. kontrolowanie na zakończenie roku szkolnego działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej i rachunkowości;

2. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

V. Zasady działalności finansowo-gospodarczej:

§ 17. 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Rada rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

3. Fundusze gromadzone są na wydzielonym koncie bankowym, które obsługuje sekretariat szkoły.

§ 18.1. Wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się zwykłą większością głosów na ogólnym zebraniu rodziców.

2. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie – według swego uznania i możliwości. Składki są dobrowolne.

3. Wychowawca klasy pośredniczy w zebraniu składek od rodziców. Wychowawca wpłaca składki niezwłocznie w sekretariacie szkoły, a szkoła wpłaca je na konto lub przechowuje w kasie.

4. Rada rodziców uprawnia dyrektora do dysponowania środkami finansowymi.

5. Środki rozliczane są na podstawie wyciągów bankowych i miesięcznych raportów kasowych.

6. Za rozliczanie środków i prowadzenie uproszczonej dokumentacji księgowej odpowiedzialny jest samodzielny referent, pracownik Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

7. Rada rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem, a w oparciu o potrzeby placówki, opracowuje plan wydatkowania swoich funduszy. 8. Rozliczenie ich wydatkowania dyrektor przedstawia Radzie Rodziców raz do roku na zakończenie roku szkolnego.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 19.1. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązujący prawem lub interesem szkoły- Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonanie.

Regulamin rady rodziców przyjęto uchwałą w dn. 1 marca 2011 r. Traci moc regulamin z dn. 25 września 2007 r.